MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE

Firma MRAZ-TECH za­bezpečuje kompletnú do­dávku technologického zariade­nia, montáž chladiarenských a mraziarenských celkov ako aj rekonš­trukcie a modernizáciu chladiacich zariadení. Zameriavame sa hlavne na zvyšo­vanie efektivity, bezpečnosti, spoľahlivosti pre­vádzky. Smerujeme k znižovaniu množstva chladiva v chladiacich okruhoch s možnosťou použitia nepriameho systému chladenia. Jedným z ďalších kritérií je výber chla­diva, jeho dopad na životné prostredie.

Zabezpečujeme návrh, dodávku a montáž chladičov vzduchu pre chla­diarenské a mraziarenské komory, zmrazovacie tunely, klimatizáciu vo výrobných priestoroch.

Pre zimné štadióny vykonávame kompletné rekonštrukcie strojovní chla­denia, ľadových plôch, zabezpečíme kompletnú dodávku manti­nelov, skiel, ochranných sieti, hokejových bránok podľa požia­daviek zákazníka. V prípade Vášho záujmu zrealizujeme mobilnú strojovňu chla­denia pre štandardne ľadové plochy alebo plochy s rozmermi podľa priania zákazníka.

Vykonávame izolačné práce potrubných rozvodov, tlakových nádob, armatúr, doskových výmenníkov. Ponúkame Vám širokú škálu izolačného materiálu pre chladiarenskú, mraziarenskú a  klimatizačnú technológiu  v prevedení aj s povrchovou úpravou.